• آموزش دانش فرآیندی :

ابتدا لازم است بدانیم دانش فرآیندی چیست و در صورت شناخت مفهوم دانش فرآیندی حال میتوانیم این فضای آموزش را در حوزه فرآیندهای مختلف فعال نماییم.

Yi=F(Xi)
Xi=ورودی ها
F(Xi)= سیستم یا ماشین
Yi=خروجی ها

به طور خلاصه دانش فرآیندی شامل سه جزء مرتبط است:
یک ماشین که به آن تابع function ، ورودی ها که بخش متغیرهای تابع با ماشین میباشد و خروجی ها که عملکرد سیستم با ماشین خواهد بود. برای توانایی شناسایی و طرح ریزی اولیه سیستم وارد بخش integration فرایندها در قالب یک ماشین بسیار پیچیده فرآیندی خواهیم شد.