• برای آنکه بدانیم چه شرکتهایی به مشاوره کسب و کار نیاز دارند و خدمات مشاوره براای آنها چه چیزی به به ارمغان می آورد، ابتدا به سرفصل های زیر میپردازیم:
  • چرایی خدمات مشاوره:

بلوغ فرآیندی جذب خدمات مشاوره شامل چه المانهایی می باشد:
o اگر به دنبال تایید نظرات خود هستید و خدمات این تاییدیه ها مد نظر شما هست، هزینه ای برای جذب خدمات مشاوره به وجود نیاورید.(ارزشی افزوده نخواهید داشت)
o اساس الزام خدمات مشاوره در حقیقت با توجه به پیچیدگی‌های کسب و کار در حوزه‌های مختلف فرآیندی زنجیره تامین و فرآیندی، زنجیره ارزش و . . .
در شرایط حاضر امکان آگاهی فردی روی تمام موارد مسیری است که هر چه رفتارهای کسب و کار تابع علوم جدید و تکنولوژی‌های بروزتر باشد، الزام کاربری دانش و مشاوره‌های جدید در فضای نواندیش بالاتر افزایش میابد و این فضای نواندیش شامل علوم و دانش و مهارت های جدیدی می‌باشد که در مسیر فعلی سازمان موجود نیست و یا کم رنگ است.

  • آیا اخذ خدمات مشاوره با وجود مدیران میانی در یک سازمان الزامی است؟

اگر جواب این سوال را از نظر دانش و مهارت ارزیابی کنیم که مدیران اجرایی سازمان دارای رانش و مهارت کافی در فضای نواندیش باشند لزوم اخذ مشاوره می‌تواند کاهش یابد و یا حتی از بین برود. اگر مد نظر سوال عدم الزام گزینش و استخدام یک مدیر full time باشد لذا در این حالت میتوانیم از خدمات مشاوره در فضای نواندیش بهره ببریم.

  • چگونگی انتخاب و گزینش مشاوران:

می‌توانیم انتخاب مشاور یا مشاورین را در سطوح زیر تحلیل کنیم:
1- مسئله و نیاز را شناسایی، طرح ریزی و آنالیز نموده ایم، در این حالت خدمات مشاوره برای ارائه راه حل ها مناسب است و مشاورین در حوزه ههای تخصصی گزینش می‌شوند و راه‌حل‌ها با کمترین فاصله زمانی و هزینه ای با خدمات مشاوره دارد.
2- در این مرحله شرایط بالفعل سازمان امکان شناسایی و تعریف شناسایی را از نیاز و مسئله ندارد، لذا اخذ راه حل های تخصصی امکانپذیر نمیباشد، لاکن در این حالت از مشاورین استراتژیک با توانایی تحلیل در حوزه شناسایی نیاز و مسئله استفاده خواهیم کردو آموزش های لازم این نوع خدمات مشاوره به مدیران میانی امکان و قابلیت تعریف نیاز و مسئله را برای مدیران میانی فراهم خواهد کرد و در این حالت وارد فرآیند نوع ۱ خدمات مشاوره میشویم. در این روش هزینه و زمان مشاوره بالاتر خواهد رفت.
در نهایت استنتلج بسیار مهم در تحلیل لزوم رویکرد مشاورهه یا عدم دستیابی به اهداف مشاوره به این نقطه و باور منتهی میگردد که حتما لازم است یک سازمان در حوزه مدیران میانی به بلوغ فکری، مهارتی و دانش لازم برسند که خود می‌تواند تعریف نیاز و مسئله داشته باشند، در غیر اینصورت اخذ خدمات مشاوره صرفا هزینه دارد.
اگر سازمانی در بلوغ فرآیندی خود برای جذب درست هزینه مشاوره قرار گیرد، سازمان تیام میتواند در هر دو سطح استراتژیک کسب و کار و مشاوره های تخصصی در ارائه راه حل ها best practice در سازمان قرار گیرد.

  • خدمات مشاوره در سطح یک سازمان:

با نام هر سیستم امکان تشریح فرآیندی بوجود آید سپس به کلیات راه حل های آن سیستم اشاره گردد و در نهایت به عنوان یک ماژول نرم افزار معرفی میشود.
مثال:
CRM: ارائه راه حل های حرفه ای در حوزه CRM شامل باشگاه مشتریان، ترویج های محصولی، لاتاری ها، طرح ریزی انواع شناسایی و ثبت نام مشترکین، آنالیز رفتار مشترکین، ...
که در نهایت در قالب نرم ازار در سیستم فرآیندی ERP اما به منظور تسهیل در استقرار به صورت business model ارائه میشود.