• کنترل کیفی محصولات و مواد اولیه

کنترل کیفی در انبارهای قرنطینه(موقت) یکی از مهمترین عملیات صنایع خرده فروشی به علت حجم بالای کالای ورودی است. در این فرآیند که پس از رسید انبار موقت آغاز می گردد با ایجاد شیت های کنترل کیفی, محصولات سالم و نا سالم شناسایی و ارسال به انبارهای دائم برای محصولات سالم و یا ضایعات و مرجوعی برای کالاهای ناسالم انجام میشود.یکی دیگر از فرآیندهای رایج در این مرحله , بازکاری است که ارسال و دریافت های مربوط به آن در همین بخش مدیریت می گردد.کالاهای سالم با درجات کیفی و قیمت های مختلف در سیستم انبارها قابلیت رهگیری و فروش و یا بازیافت خواهند داشت.

  • کنترل کیفی محصولات انبار

موجودی انبارهای دائم که از دو مسیر انبارهای قرنطینه و یا فروشگاه تامین شده اند در سطوح کیفی مختلف شناسایی می گردند.هرگونه ضایعات و یا تغییر درجه کیفی در سیستم تضمین کیفیت به علت فرآیندهای احتمالی بازیافت انجام شده و محصول نهایی با درجه کیفی جدید در انبار دائم و یا ضایعات قرار می گیرد.