• نمونه سازی

فرآیندهای نمونه سازی به عنوان یکی از فرآیندهای ماژول تولید,برای ایجاد الگو و استخراج BOM اولیه و بررسی در کمیته های طراحی و بازاریابی و همچنین برآورد قیمت تمام شده محصول نهایی , یکی از مهمترین نیازهای شرکت های تولیدی است.در این فرآیند ابتدا استایل ای اولیه واحد طراحی جهت ساخت نمونه , ارسال و پس از تایید در کمیته طراحی محصول ,به منظور شناسایی رنگ ها و سایزهای مختلف به کمیته بازاریابی و فروش ارجاع میگردند.تصمیم کمیته بازاریابی و فروش,مبنای سفارش تولید انبوه خواهد بود.

  • مهندسی محصول

مهندسی محصول با رویکرد یک پل ارتباطی بین فرآیندهای طراحی محصول و مهندسی تولید پیش بینی شده است.در این فرآیند از مرحله ایجاد درخت مونتاژی محصول و صدور سند BOM به طرح ریزی جزییات فرآیندهای تولید می رسیم.

  • تبدیل مواد اولیه

به عنوان یکی از رایج ترین فرآیندهای تولید,تبدیل مواد اولیه قبل از ورود به چرخه تولید محصول را مدیریت می نماید. بهای تمام شده مواد نهایی بر اساس قیمت تمام شده مواد اولیه مبتنی بر تولید داخلی و برون سپاری قابل شناسایی و محاسبه خواهد بود.

  • تولید برون سپاری

تولید برون سپاری یکی از بزرگترین و پیچیده ترین فرآیندهای صنایع خرده فروشی است که با رویکرد کنترل مواد اولیه,خود اقدام به تولید محصول می نماید. مدیریت فرآیند تولید برون سپاری بر اساس کنترل میزان مصرف مواد اولیه و محاسبات بهای تمام شده محصول تولیدی بر اساس اسناد BOM در سیستم صورت میگیرد.بهای تمام شده محصول در این حالت با اجزای مواد اولیه,اجرت تولید و سربار خدمات قابل اندازه گیری است.کنترل دقیق گردش مواد اولیه نزد پیمانکار یکی از مهم ترین ویژگی های تولید برون سپاری می باشد.

  • تبدیل محصول

در این فرآیند امکان ترکیب چند محصول موجود در انبار و تبدیل آن به یک محصول جدید وجود دارد.

  • مهندسی تولید

با هدف دریافت اطلاعات مهندسی محصول و ایجاد یک پل ارتباطی موثر برای اجرای فرامین ساخت تولید در شرایط تولید داخلی و برون سپاری می باشد.این فرآیند از مرحله تعریف کارخانه ها , طراحی تولید مبتنی بر محصول , طرح ریزی منابع انسانی تولید , منابع ماشین آلات و تجهیزات خط تولید, ایستگاه های کاری, شناسایی پیمانکاران تولید به همراه قراردادهای آنها خواهد بود.از مهمترین دستاوردهای مهندسی تولید, کاهش چشمگیر هزینه های تخصصی تولید در سطح عملیاتی خواهد بود و می توان در زمان کمتری منابع عملیاتی تولید را توسعه داد.

  • برنامه ریزی و کنترل تولید

برنامه ریزی تامین و تولید با دو مدل ظرفیت سنجی و طرح ریزی فرآیند در دو سطح بازرگانی تولیدی قابل کاربری می باشد.پس از برنامه ریزی بر اساس ظرفیت تامین کنندگان برنامه ریزی تولید تحت عنوان برنامه ریزی حکم کارگاهی ,فرآیند کنترل حکم باعث شناسایی کامل اطلاعات مقداری شامل زمان مصرفی منابع,تولید محصول و مصرف مواد خواهد شد.