• جذب و استخدام

امکان درخواست نیروی انسانی از طرف دپارتمان های سازمان و مدیریت مرکزی آن در سیستم منابع انسانی
تکمیل فرم های تقاضانامه استخدام و ارزیابی آنها
صدور قراردادهای پرسنلی

  • استانداردهای حقوق و دستمزد

امکان پیاده سازی قوانین بیمه و مالیات سالانه
طرح ریزی کسورات بیمه تکمیلی
آیین نامه های اضافه کاری و مساعده
استانداردهای سنوات و عیدی

  • طرح ریزی تقویم ها

تقویم ها در سیستم تیام در سه سطح ذیل قالیت تعریف و پیاده سازی دارند
تقویم عمومی : تقویم رسمی کشور
تقویم سازمانی : تقویم تعطیلات سازمان که می تواند تابعی از تقویم عمومی باشد و یا دخل و تصرفی درآن داشته باشد. این تقویم به روزها و ساعت های کاری دپارتمان های سازمان اشاره دارد.
تقویم فرآیندی : تقویم مرتبط با فرآیندهای سازمان است. این تقویم کنترل ساعت های کاری پرسنل بخصوص بخش تولید را جهت شناسایی هزینه های حقوق و دستمزد در حسابداری صنعتی انجام می دهد.

  • طرح ریزی نمودار سازمانی

امکان استاندارد کردن پست های سازمانی و سطوح مسوولیتی
پیاده سازی درخت واره نمودار سازمانی (بخش عمده ای از دسترسی های کاربران در امور پرسنلی از این نمودار تبعیت می کند.)

  • مدیریت تردد پرسنل

امکان اتصال به اکثر دستگاه های رایج شرکت های ارائه دهنده تجهیزات ورود و خروج پرسنلی
ویرایش ورود و خروج و اصلاح آنها
تطبیق اتوماتیک ساعت های عدم حضور با فرآیندهای پرسنلی اضافه کاری,مرخصی و ماموریت

  • صدور احکام پرسنلی

صدور احکام پرسنلی بر اساس موارد ذیل در سیستم منابع انسانی انجام می شود.
قرارداد پرسنل
استاندارد های حقوق و دستمزد
محل خدمت پرسنل
نمودار سازمانی

  • امور پرسنلی

اضافه کاری
ماموریت
مرخصی
وام و مساعده
تسویه حساب پرسنلی

  • طرح ریزی پورسانت

پورسانت در کسب و کارهای خرده فروشی یکی از مهمترین فعالیت های سیستم فروش و منابع انسانی می باشد. در نرم فزار تیام امکان پیاده سازی روش های محاسبات اتوماتیک پورسانت مرکزی و فروشگاهی بر اساس مکانیزم های ذیل وجود دارد.
پورسانت سبدی
پورسانت مسوولیتی
فاکتور شخصی

  • حقوق و دستمزد

فرآیند حقوق و دستمزد در دو مرحله محاسبات و پرداخت نهایی در سیستم تیام انجام میشود. محاسبات حقوق و دستمزد به تفکیک محل خدمت و فروشگاه ها قابلیت انجام دارد.