• توزیع محصول

در سیستم پخش مرکزی, امکان مدیریت شبکه توزیع در این ماژول پیش بینی شده است. پس از صدور سند حواله دائم انبارهای محصول به سمت فروشگاه ها , موجودی از انبار, خارج و به سیستم پخش تحویل می گردد.در این حالت, موجودی به حالت "در راه" تبدیل شده و تا تحویل قطعی آن در فروشگاه به همین حالت باقی می ماند. مدیریت مغایرت موجودی های تحویل شده در فروشگاه مقصد, در این چرخه قابلیت کنترل خواهد داشت.

  • مدیریت محصول مرجوعی از فروشگاه

یکی دیگر از فرآیندهای اصلی سیستم توزیع, مدیریت محصولات مرجوعی از نقاط فروشگاهی است. فرآیندی که با توجه به مغایرت های بالا در زمینه های کمی و کیفی, نیاز به دقت و حساسیت زیاد در کنترل کیفی خواهد داشت. این فرآیند, به طور دقیق روند برگشت کالا از فروشگاه به انبارهای محصول و ضایعات را رصد می نماید.

  • کنترل مرکزی جابجایی بین فروشگاه ها

در سیتم تیام, دو حالت برای جابجایی بین فروشگاهی پیش بینی شده است. روش اتوماتیک , که در آن دسترسی به فروشگاه های مبدا و مقصد به تفکیک ایجاد می شود.حالت دستی, که در این حالت کالا در دفتر مرکزی رسید و به سمت فروشگاه مقصد حواله می گردد.

  • توزیع هوشمند

فرآیندی پیشرفته برای توزیع اتوماتیک و هوشمند کالا بر اساس سوابق دوره ای فروش در فروشگاه و کنترل موجودی لحظه ای کل شبکه. در این فرآیند, الگوریتم های مختلفی برای محاسبات نقطه سفارش توزیع, پیش بینی شده است که بر اساس نیازمندی های موجود در کسب و کارها قابلیت استفاده خواهند داشت.