• معماری محصولات برند

امکان معماری محصولات تولیدی و بازرگانی در سطح تمامی برندهای یک شرکت بر اساس ساختارهای درختی کاملا اختصاصی (HierarchicalStructure) و همچنین تخصیص ویژگی های مستقل شخصی سازی شده آن برند در سطح تمامی محصولات با قابلیت تعریف فیلدهای پویا

  • طراحی محصول

طراحی و تکوین محصولات تولیدی و بازرگانی از مرحله شکل گیری ایده خلق محصول با امکان تشکیل کلکسیون های متعدد.در این فرآیند بر اساس الگوهای اولیه از پیش تعریف شده و سایزچارت های زیرمجموعه آن یک استایل های طراحی شده در کمیته های مربوطه تصویب و برای اولین فرآیند تولیدی یعنی نمونه سازی و الگوسازی آماده میشوند. در این روند امکان تعریف محصولات بازرگانی با تمامی ویژگی های ذکر شده بدون عبور از مسیر الگوسازی و تولید نیز مسیر می باشد.

  • طراحی جواهرات

فرآیندی اختصاصی برای طراحی آرتیکل های صنعت طلا و جواهر که فارغ از سایز و وزن تعریف می شوند.تولید جواهرات بر اساس آرتیکل های از پیش تعریف شده انجام خواهد شد.

در طراحی آرتیکل تمامی المان های یک محصول شامل جای گشت سنگ ها ضریب مصرف به همراه استاندارهای ممیزی مواد قابل قبول تعریف میگردد.این ویژگی امکان هرگونه خروج اشتباه مواد اولیه را از نبار خواهد گرفت و تنها سنگ ها و جواهرات مشخصی از نظر جنس و ابعاد برای یک آرتیکل امکان درخواست و خروج از انبار را خواهد داشت.

  • پیاده سازی استاندارد مواد اولیه

مواد اولیه بر اساس نقش آنها در برنامه ریزی فرآیندهای تولید و نحوه محاسبه بهای تمام شده به صورت مواد اولیه مستقیم مصرفی مستقیم و غیر مستقیم و سایر اقلام بسته بندی و توزیع و فروش در سیستم امکان پیاده سازی و تعریف دارند.پارامترهای محاسباتی فرمولهای تبدیل واحد و مشخصات ابعادی مواد اولیه در این فرآیندها باعث ایجاد قابلیت ارزیابی نقطه ای مواد در هر مرحله از فرآیند را میسر می سازد . تخصیص کد انبارش در حین ورود ماده اولیه به انبار اعث ایجاد قابلیت شناسایی فیلدهای اختصاصای برای هر واحد انبارش یک ماده را فراهم می کند که کاربر میتواند آنهارا فراخوان و انتخاب بهینه نماید.

  • تعریف مواد اولیه

مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصول ابتدا بر اساس استاندارهای معرفی شده تعریف می گردند.گردش مواد اولیه با دو واحد کاملا مستقل تحت عناوین "واحد ارزیابی" جهت کنترل BOMوبهای تمام شده و "واحد انبارش" جهت کنترل عملیات انبار صورت میگیرد.فرمول های تبدیل واحد جهت کنترل ورود و خروج مواد با واحدهای محاسباتی مختلف در سطح انبار و فرآیندهای مرتبط با خط تولید قابلیت پیاده سازی دارد.