• نرم افزار دستیار انباردار

یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در محیط های انبار، دستگاه های موسوم به PDA می باشد که با خوانش اطلاعات بارکدهای محصول اقدام به تطابق بارکدی و ثبت اسناد انبار شامل رسید، حواله و انبارگردانی می نمایند. نرم افزار دستیار انبار، یک سیستم حرفه ای برای کنترل موجودی و صدور اسناد انبار می باشد که به صورت یکپارچه با زنجیره تامین سیستم مرکزی فعال می گردد. با داشتن این نرم افزار، سیستم انبار از داشتن سیستمهای کامپیوتری جهت کنترل فرآیندهای انبار بی نیاز می گردد.