• نرم‌افزار تیام پوینت

Tyam Pointیک نرم افزار موبایلی تحت اندروید و ios می باشد که امکان برقراری ارتباط کلیه ذینفعان اعم از پرسنل، تامین کنندگان، مشتریان و ... را با سیستم مرکزی تیام فراهم می کند. این نرم افزار به صورت یک مکمل، در زمانهایی که دسترسی به سیستم های کامپیوتری میسر نیست عمل می کند. فرآیندهایی از قبیل عملیات پرسنلی، گردش حساب ذینفعان، مدیریت تسک و ... در این نرم افزار پیش بینی شده است.