«کسی که به جلو نمیرود، به عقب میرود».
جوهان ولفگنگ ون گوته، نویسنده و فیلسوف آلمانی

  • مدیریت رشد فروش :

استراتژی های رشد فروش
- افزایش نرخ پذیرش پیشنهاد خاص شرکت توسط مشتریان جدید
- افزایش فروش پیشنهاد خاص به مشتریان موجود
مدیریت پذیرش پیشنهادهای خاص جدید:
- درک فرآیند پذیرش پیشنهادهای خاص جدید توسط مشتریان هدف
- شناسایی موانع پذیرش محصول جدید در مراحل مختلف فرآیند
- توسعه برنامه عملی برای حذف این موانع

  • درک فرآیند پذیرش :

شناسایی و بستن شکاف های پذیرش :

مدیریت مصرف :

- رویکرد جایگزین(پذیرش محصوول توسوط مشوتریان جدیود ) برای رشد حجم فروش پیشنهاد خاص، افزایش مصرف توسوط مشتریان فعلی است.
- بسیاری از خریدها مجدداً اتفاق میافتند.
- خرید مجدد در طول زمان به چندین عامل بستگی دارد:
o رضایت کلی از پیشنهاد خاص
o تکرار مصرف مشتری از این محصول
o میزان استفادهشده در هر موقعیت مصرف
o راحتی خرید
شناسایی و بستن شکاف های مصرف :

- یک رویکرد کاربردی برای بستن شککافهای مصرف مستلزم شناسکایی و حک ف موانکر در مراحل متفاوت مصرف محصول است.
- شکافهای مصرف، اغلکب پتانسکیل بیشکتری بککرای افککزایم حجککم فککروه نسککبت بککه شکافهای ج ب مشتریان جدید دارند.
مدیریت سفرهای مشتری :

- با درک سفر مشتری که تمام تجربیات مشتری در ارضای نیاز خاص را نشان میدهد، شرکت میتواند
تجربه کلی پیشنهاد خاص شرکت را بهینه سازد و
- رشد فروش را به طور موفقیتآمیزی مدیریت کند.
- سفر مشتری میتواند توسط شش تجربه اصلی تعریف شود: توجه، انتخاب، خرید، مصرف، به اشتراکگذاری و خرید مجدد.
ماتریس سفر مشتری :
- شرکت با درک سفرمشتری میتواند با درنظرگرفتن مراحل خاصی که یک مشتری طی میکند و تصمیماتی که مشتری باید در هر مرحله بگیرد، فعالیتهایش را با نیازهای مشتری بهتر همراستا سازد.
- ماتریس سفر مشتری، شکل جزئی تر نقشه سفر مشتری است که اهداف، فعالیتها و نواحی نتیجه شرکت در هر مرحله از سفر مشتری را شناسایی میکند.
- این ماتریس، نواحی مشکل دار را از لحاظ شکافهای پذیرش و مصرف شناسایی مینماید.
ماتریس سفر مشتری :